Diagnoza psychologiczna Warszawa

By lepiej poznać własną osobowość i predyspozycje. Dowiedz się o sobie czegoś więcej.

Centrum Pomocy Profesjonalnej oferuje diagnostykę psychologiczną w zakresie:

 • – diagnozy osobowości
 • – diagnozy intelektu
 • – diagnozy kompetencji społecznych
 • – diagnozy klinicznej

Wyniki badań psychologicznych mogą, m.in.:

 • – pomoc Ci określić Twoje słabe i mocne strony, poznać swój iloraz inteligencji (IQ),
 • – dowiedzieć się, jaki masz poziom inteligencji emocjonalnej (EQ),
 • – pomóc Ci zrozumieć Twoje zachowanie i określić specyficzne problemy oraz być

punktem wyjścia do planowania psychoterapii lub szkoleń i treningów,

 • – być źródłem wskazówek dotyczących procesu psychoterapeutycznego,
 • – być pomocą w sformułowaniu diagnozy psychiatrycznej.

Diagnoza kliniczna:

Psychologiczna diagnoza kliniczna może być wykonana na prośbę lub skierowanie od lekarza bądź psychologa a także zrealizowana niezależnie np. na prośbę osoby badanej po wcześniejszej konsultacji z psychologiem.

Psycholog – odpowiednie metody badań

W zależności od celu badania i problemu diagnostycznego, psycholog stosując odpowiednie metody i dobierając właściwe narzędzia (np. psychometryczne, projekcyjne, eksperymentalno-kliniczne, oceniające funkcje poznawcze z perspektywy neuropsychologicznej przy schorzeniach mózgu) wykonuje właściwe badania i wdraża procedurę diagnostyczną.

Wyniki badań wraz z ich kliniczną interpretacją przekazywane są lekarzowi, psychologowi i omawiane z osobą uczestniczącą w badaniu. Cena jednej sesji diagnostycznej: 150 zł.

Diagnoza psychologiczna – dzieci i młodzieży

Diagnoza psychologiczna dzieci i młodzieży to:

 • – diagnoza funkcji poznawczych i intelektu
 • – diagnoza zaburzeń emocjonalno – społecznych i trudności adaptacyjnych lub ocena funkcjonowania emocjonalno – społecznego
 • – badanie dojrzałości szkolnej
 • – badanie relacji interpersonalnych i emocji związanych ze szkołą (np. “fobia szkolna”)
 • – diagnoza osobowości
 • – diagnoza zainteresowań i predyspozycji zawodowych

Pomoc psychologiczna – rodziny

 • – diagnoza komunikacji w małżeństwie
 • – badanie komunikacji między rodzicami i dzieckiem w sytuacjach zadaniowych
 • – diagnoza stosunków rodzinnych i emocji w rodzinie

Cele diagnozy

 • Rozwój dziecka i niektóre jego zachowania budzą czasem nasz niepokój lub wątpliwości. Niekiedy kłopoty dziecka wymagają profesjonalnej pomocy psychologicznej lub psychoterapeutycznej, z innymi można poradzić sobie, udzielając dziecku wsparcia lub zmieniając, np. sposób komunikacji w rodzinie. Są też takie, które wymagają współpracy systemowej między rodzicami, terapeutą i szkołą. Diagnoza umożliwia rozpoznanie, z jakimi rodzajem problemu mamy do czynienia i jak najlepiej go rozwiązać. Daje nam wgląd w przyczyny kłopotliwych zachowań dzieci.

  Służy do prognozowania powodzenia lub możliwych trudności, a także stanowi podstawę do formułowania określonych orzeczeń psychologicznych lub wskazywania obszarów problemowych i metod pracy w terapii. Pokazuje, jak udzielić adekwatnej pomocy przy trudnościach rozwojowych. Rzetelnie przeprowadzona diagnoza może wyjaśnić, co dolega naszemu dziecku i pomóc zrozumieć, co można z tym zrobić. Pomaga też rozpoznać ponadprzeciętny potencjał u naszego dziecka i wskazuje na najlepsze kierunki jego realizacji oraz sposoby umożliwienia dzieciom optymalnego rozwoju.

Przebieg diagnozy

 • Przeprowadzenie rzetelnej diagnozy w celu udzielenia pomocy psychologicznej wymaga kilku spotkań z dzieckiem i rodzicami. Na pierwsze spotkanie zapraszamy samych rodziców, by opowiedzieli o niepokojach lub problemach dotyczących dziecka. Przeprowadzany jest wówczas także wywiad psychologiczny, którego celem jest zebranie jak najpełniejszych informacji o rozwoju dziecka, jego zdrowiu, możliwych trudnościach i jego potencjale. Umożliwia to postawienie wstępnych hipotez oraz dobre przygotowanie się do dalszych etapów diagnozy. Psycholog odpowie także na pytania rodziców dotyczące przebiegu diagnozy czy możliwości późniejszych oddziaływań i pracy. Jeśli rodzice posiadają dokumentację dotyczącą leczenia lub innych diagnoz dziecka, ważne, by zabrali ją na spotkanie. Jeśli diagnoza dotyczy starszej młodzieży, obecność rodziców nie jest wymagana, natomiast dobrze, by wówczas klient mógł udzielić podstawowych informacji dotyczących stanu zdrowia i ewentualnych trudności w dotychczasowym rozwoju.

  Na drugie spotkanie zapraszani są rodzice z dzieckiem lub samo dziecko lub sam nastolatek. Rozpoczyna się praca diagnostyczna z dzieckiem lub nastolatkiem, która zależnie od problemu lub wyznaczonego kierunku badań, obejmuje zastosowanie specjalistycznych, wystandaryzowanych narzędzi diagnostycznych, obserwacji psychologicznej, wywiadu, zabaw projekcyjnych. Czasem włączenie się rodziców w diagnozę umożliwia pełniejsze zobrazowanie sytuacji dziecka, identyfikację zasobów i mocnych stron rodziny oraz obszarów do pracy. Jeśli w diagnozie uczestniczy cała rodzina, nie oznacza to, że konieczne jest podjęcie terapii rodzinnej. Zależnie od rezultatu diagnozy proponowane są odpowiednio dostosowane rozwiązania. Wiele testów psychologicznych nie ma narzuconego z góry czasu ich rozwiązania. Liczba kolejnych spotkań diagnostycznych zależna jest od tempa pracy dziecka, ale zwykle nie przekracza 2 lub 3. Następnie psycholog analizuje zebrany materiał i po około tygodniu spotyka się z rodzicami lub rodziną, by udzielić informacji zwrotnych, powiadomić o wyniku, a także zaproponować dalsze metody postępowania. Rodzice razem z psychologiem mogą zastanowić się, co będzie najlepsze dla ich dziecka i jakie są dostępne możliwości pomocy. Na życzenie rodziców, za dodatkową opłatą, psycholog przygotowuje pisemną opinię.

  Organizacja badania

  Badania testami psychologicznymi odbywają się w siedzibie CPP i prowadzone są przez wykwalifikowanych psychologów. Wyniki badań wraz z ich interpretacją możesz odebrać w CPP lub też mogą być wysłane na podany przez Ciebie adres korespondencyjny.

  Zachęcamy jednak do umówienia oddzielnego spotkania z psychologiem, które poświęcone będzie omówieniu uzyskanych przez Ciebie wyników i zaplanowaniu ewentualnego dalszego szkolenia (np. warsztaty rozwoju osobistego, doskonalenie umiejętności społecznych) lub psychoterapii.

  O badania psychologiczne możesz zapytać mailowo, pisząc na adres: cpp@cpp.pl..

Badania rekrutacyjne – podstawowe i rozszerzone

Na zlecenie firm:

 • – przeprowadzamy badania psychologiczne kandydatów
 • – przygotowujemy raporty na temat kandydatów oraz
 • – rekomendujmy zleceniodawcom najlepszych kandydatów.

Proponowane testy:

Przykładowe testy wykonywane w ramach diagnozy psychologicznej:

Testy neuropsychologiczne do badania funkcji poznawczych:
 • Test pamięci wzrokowej Bentona
  Test służy do pomiaru poziomu percepcji wzrokowej, poziomu pamięci wzrokowej oraz zdolności wzrokowo-konstrukcyjnych. Jest stosowany w celu sprawdzenia tempa oraz dokładności spostrzegania, a także oceny zdolności grafomotorycznych. Badanie obejmuje przerysowanie figury z pamięci po krótkiej ekspozycji obrazka. Test należy do tak zwanej triady organicznej.
 • Test figury Rey’a
  Test służy do pomiaru strukturalizacji organizacji percepcyjnej, poziomu uwagi i kontroli wzrokowo-ruchowej oraz pojemność pamięci, czyli bezpośredniej pamięci wzrokowej. Zadanie polega na narysowaniu skomplikowanej figury. Wykonanie jest oceniane według 18 kryteriów. Jest on często stosowany by ocenić następstwa urazu mózgu, stwierdzić obecność demencji, lub by badać stopień rozwoju dzieci.
 • Kolorowy Test Połączeń (CTT)
  Test służy do badania różnorodnych procesów związanych z uwagą i funkcjami wykonawczymi, a w szczególności do oceny celowego przeszukiwania materiału, utrzymywania i przerzutności uwagi, sekwencyjnego przetwarzania informacji oraz monitorowania własnego zachowania. W wykonanie zaangażowane są także zdolności wzrokowo-motoryczne. To badanie indywidualne, którego czas jest ograniczony (do 4 minut na każdą część testu).
 • Kalifornijski test uczenia się językowego (CVLT)
  Test służy do pomiaru zdolności uczenia się i zapamiętywania materiału werbalnego. Jest przeprowadzany podczas jednego spotkania, trwającego około 60 min. Narzędzie to jest również dobrą metodą do mierzenia i ćwiczenia pamięci.
Testy stosowane w ramach diagnozy inteligencji
 • Skala inteligencji Wechslera dla dzieci (WISC-r) oraz skala inteligencji Wechslera dla dorosłych
  Skala służy do pomiaru poziomu inteligencji ogólnej i składa się z sześciu testów słownych (Wiadomości, Podobieństwa, Arytmetyka, Słownik, Rozumienie oraz Powtarzanie Cyfr jako test zastępczy) i sześciu testów bezsłownych (Uzupełnianie Obrazków, Porządkowanie Obrazków, Wzory z Klocków, Układanki, Kodowanie oraz Labirynty jako test zastępczy). Test najczęściej stosowany w przypadku trudności szkolnych, problemów dyslektycznych oraz dla uczniów zdolnych w celu określenia ich poziomu inteligencji i maksymalnego wykorzystania potencjału intelektualnego. Czas trwania badania: ok. 2 godzin.
 • Test Matryc Ravena w wersji dla zaawansowanych (TMZ)
  Test służy do pomiaru poziomu inteligencji ogólnej. Bada spostrzegawczość i zdolność logicznego myślenia. TMS składa się z dwóch serii zadań: I – ćwiczeniowa, zawiera 12 zadań; II – test właściwy, 36 zadań. Zadania mają postać niepełnych wzorów (matryc), a osoba badana ma dobrać brakujący fragment spośród podanych. Czas trwania badania: 50 min.
Testy stosowane w ramach diagnozy osobowości
 • Minesocki wielowymiarowy inwentarz osobowości (MMPI-2) – Jeden z najczęściej stosowanych psychologicznych testów osobowości. Bezpośrednim celem badania tym testem jest określenie profilu psychologicznego osoby badanej. Profil ten z kolei stanowi podstawę do formułowania osobowościowej diagnozy psychologicznej. Uzyskana tą drogą diagnoza może być istotną pomocą w sformułowaniu diagnozy psychiatrycznej, zwłaszcza w przypadku wątpliwości diagnostycznych. Interpretacja profilu osobowości może być również źródłem wskazówek dotyczących procesu psychoterapeutycznego osoby badanej. Można w ten sposób uzyskać informacje dotyczące ogólnej postawy badanego wobec oddziaływań psychoterapeutycznych. Czas trwania badania: ok. 2 godzin
 • Inwentarz osobowości NEO-FFI – Jest to kwestionariusz pozwalający opisać cechy osobowości oraz (ostrożnie przewidzieć) możliwości adaptacyjne do środowiska zawodowego. Kwestionariusz do diagnozy cech osobowości uwzględnionych w popularnym modelu pięcioczynnikowym, określanym jako model Wielkiej Piątki. Czas trwania badania: 30 min.
 • Inwentarz osobowości NEO-PI-R – Jest to zaadoptowany do warunków polskich przez Jerzego Siutę amerykański kwestionariusz, którego autorami są P. T. Costa Jr, R. R. McCrae. Jest to często stosowany w selekcji personelu kwestionariusz do diagnozy cech osobowości zawartych w modelu pięcioczynnikowym, uwzględniający także poszczególne składniki każdej z cech „Wielkiej Piątki”: Neurotyczność (Lęk, Agresywna wrogość, Depresyjność, Nadmierny krytycyzm, Impulsywność i Nadwrażliwość), Ekstrawertyczność (Serdeczność, Towarzyskość, Asertywność, Aktywność, Poszukiwanie doznań i Emocje pozytywne), Otwartość na doświadczenie (Wyobraźnia, Estetyka, Uczucia, Działanie, Idee i Wartości), Ugodowość (Zaufanie, Prostolinijność, Altruizm, Ustępliwość, Skromność i Skłonność do rozczulania się), Sumienność (Kompetencja, Skłonność do porządku, Obowiązkowość, Dążenie do osiągnięć, Samodyscyplina i Rozwaga). Daje obszerną charakterystykę osobowości, a z naszych doświadczeń wynika, że stosunkowo dobrze uwidacznia również „słabe punkty”. Czas trwania badania: ok. 30 – 45 minut
 • SCID II – SCID-II jest częściowo ustrukturalizowanym wywiadem diagnostycznym umożliwiającym ocenę dwunastu zaburzeń osobowości sklasyfikowanych na osi II w DSM-IV oraz dodatku B do DSM-IV-R. Wywiad może być poprzedzony wypełnianym przez badanego kwestionariuszem, zwierającym 119 pytań, korespondujących z pytaniami wywiadu, o objawy wymienionych wyżej zaburzeń. Pytania kwestionariusza, na które badany udzielił odpowiedzi przeczącej, są pomijane w wywiadzie, co pozwala na jego skrócenie. Podział zaburzeń osobowości według DSM IV, oś II, zaburzenia osobowości.
  • Zaburzenia osobowości typu A – zaburzenia dziwaczno-ekscentryczne
   • Paranoiczne zaburzenie osobowości
   • Schizoidalne zaburzenie osobowości
   • Schizotypowe zaburzenie osobowości
  • Zaburzenia osobowości typu B – zaburzenia dramatyczno-niekonsekwentne
   • Antyspołeczne zaburzenie osobowości
   • Zaburzenie osobowości z pograniczna– borderline
   • Histrioniczne zaburzenie osobowości
   • Narcystyczne zaburzenie osobowości
  • Zaburzenia osobowości typu C – zaburzenia obawowo-lękowe
   • Zaburzenie osobowości unikowej
   • Zaburzenie osobowości zależnej
   • Obsesyjno-kompulsyjne zaburzenie osobowości
  • Zaburzenie osobowości niewyspecyfikowane gdzie indziej
 • Test osobowości i zainteresowań (TOIZ)
  Jest to wielowymiarowy inwentarz służący do pomiaru cech osobowości i zainteresowań. Wykorzystywany jako pomoc w wyborze kierunku kształcenia i zawodu uczniów. Skale osobowości: samokrytyka-brak samokrytyki, nastawienie społeczne-nastawienie aspołeczne, ekstrawersja-introwersja, nieneurotyczny-neurotyczny, niemaniakalny-maniakalny, niedepresyjny-depresyjny, nieschizoidalny-schizoidalny, nieparanoidalny-paranoidalny, wegetatywnie stabilny-wegetatywnie labilny. Skale zainteresowań: zamiłowanie do życia na wsi-zamiłowanie do życia w mieście, rzemieślnicze, naukowe, rachunkowość i administracja, umiejętność obcowania z ludźmi w sklepach i lokalach gastronomicznych, sztuki plastyczne, językowe i literackie, muzyczne, zawody społeczne. Normy: dla uczniów klas gimnazjalnych i licealnych. Czas trwania badania: ok. 45 minut
 • Kwestionariusz kompetencji społecznych (KKS)
  KKS służy do oceny kompetencji społecznych rozumianych jako nabyte umiejętności warunkujące efektywność funkcjonowania człowieka w różnych sytuacjach społecznych. Oprócz wskaźnika ogólnego, kwestionariusz dostarcza też trzech wskaźników szczegółowych, określających poziom kompetencji ujawnianych w: sytuacjach ekspozycji społecznej, sytuacjach wymagających asertywności oraz sytuacjach bliskiego kontaktu interpersonalnego. Normy: normy stenowe dla młodzieży licealnej (16-19 lat), studentów oraz dorosłych osób pracujących. Czas trwania badania: ok. 20 minut
 • Skala Dyrektywności (SD)
  SD powstała w nurcie badań nad osobowością autorytarną. Służy do badania dyrektywności rozumianej jako agresywna dominacja (tendencja do narzucania innym własnej woli). Czas trwania badania: 20 minut
 • Kwestionariusz Inteligencji Emocjonalnej (INTE)
  Kwestionariusz służy do pomiaru inteligencji emocjonalnej, rozumianej jako zdolność do rozpoznawania, rozumienia i kontrolowania własnych oraz cudzych emocji, a także zdolność do efektywnego wykorzystywania emocji w kierowaniu własnym oraz cudzym działaniem. Normy: dla uczniów szkół średnich w wieku 15-19 lat oraz dla dorosłych w wieku 20-54 lata. Czas trwania badania: ok. 20 min
 • Skala Postaw Rodzicielskich (SPR)
  Test badający postawy rodzicielskie. Składają się na niego dwie wersje – wariant przeznaczony do oceny postawy rodzicielskiej matki oraz ojca. Każdy arkusz zawiera 50 stwierdzeń, do których osoba badana ustosunkowuje się, wybierając odpowiedni punkt na pięciostopniowej skali. Badane wymiary odpowiadają poszczególnym postawom rodzicielskim (czas trwania badania: ok. 50 min):

   

  • akceptacja-odrzucenie
  • nadmiernie wymagająca
  • autonomia
  • niekonsekwentna
  • nadmiernie ochraniająca.