Regulamin

Regulamin serwisu I. Pojęcia ogólne ·Regulamin – niniejszy regulamin·Serwis – serwis internetowych “cpp.pl”, działających pod adresem https://cpp.pl·Usługodawca – firma “CPP Sp. z o.o.” z adresem siedziby: Al. Jana Pawła II 80 lok. 129, 00-175 WARSZAWA, NIP: 5252663731, KRS: 0000624614, REGON: 364788440, telefon: +48 22 24 12 444, email: cpp@cpp.pl·Usługobiorca – każda osoba fizyczna, uzyskująca dostęp do Serwisu i korzystająca z…

Regulamin serwisu


I. Pojęcia ogólne


·Regulamin – niniejszy regulamin
·Serwis – serwis internetowych “cpp.pl”, działających pod adresem https://cpp.pl
·Usługodawca – firma “CPP Sp. z o.o.” z adresem siedziby: Al. Jana Pawła II 80 lok. 129, 00-175 WARSZAWA, NIP: 5252663731, KRS: 0000624614, REGON: 364788440, telefon: +48 22 24 12 444, email: cpp@cpp.pl
·Usługobiorca – każda osoba fizyczna, uzyskująca dostęp do Serwisu i korzystająca z usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu przez Usługodawcę.
·Komunikacja Drogą Elektroniczną – Komunikacja pomiędzy stronami za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail) oraz formularzy kontaktowych dostępnych na stronie www.


II. Postanowienia ogólne


·Regulamin, określa zasady funkcjonowania i użytkowania Serwisu oraz określa zakres praw i obowiązków Usługobiorców i Usługodawcy związanych z użytkowaniem Serwisu.
·Przedmiotem usług Usługodawcy jest udostępnienie nieodpłatnych narzędzi w postaci Serwisu, umożliwiających Usługobiorcom dostęp do treści w postaci wpisów, artykułów i materiałów audiowizualnych lub aplikacji internetowych i formularzy elektronicznych
·Wszelkie ewentualne treści, artykuły i informacje zawierające cechy wskazówek lub porad publikowane na łamach Serwisu są jedynie ogólnym zbiorem informacji i nie są kierowane do poszczególnych Usługobiorców. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie ich przez Usługobiorców.
·Usługobiorca bierze na siebie pełną odpowiedzialność za sposób wykorzystania materiałów udostępnianych w ramach Serwisu w tym za wykorzystanie ich zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
·Usługodawca nie udziela żadnej gwarancji co do przydatności materiałów umieszczonych w Serwisie.
·Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu ewentualnych szkód poniesionych przez Usługobiorców Serwisu lub osoby trzecie w związku z korzystaniem z Serwisu. Wszelkie ryzyko związane z korzystaniem z Serwisu, a w szczególności z używaniem i wykorzystywaniem informacji umieszczonych w Serwisie, ponosi Usługobiorca korzystający z usług Serwisu.


III. Warunki używania Serwisu


·Używanie Serwisu przez każdego z Usługobiorców jest nieodpłatne i dobrowolne.
·Usługobiorcy mają obowiązek zapoznania się z Regulaminem oraz pozostałymi dokumentami stanowiącymi jego integralną część i muszą zaakceptować w całości jego postanowienia w celu dalszego korzystania z Serwisu.
·Usługobiorcy nie mogą wykorzystywać żadnych pozyskanych w Serwisie danych osobowych do celów marketingowych.
·Wymagania techniczne korzystania z Serwisu:
-urządzenie z wyświetlaczem umożliwiające wyświetlanie stron internetowych,
-połączenie z internetem,
-dowolna przeglądarka internetowa, która wyświetla strony internetowe zgodnie ze standardami i postanowieniami Konsorcjum W3C i obsługuje strony www udostępniane w języku HTML5,
-włączoną obsługę skryptów JavaScript,
-włączoną obsługę plików Cookie
·W celu zapewnienia bezpieczeństwa Usługodawcy, Usługobiorcy oraz innych Usługobiorców korzystających z Serwisu, wszyscy Usługobiorcy korzystający z Serwisu powinni stosować się do ogólnie przyjętych zasad bezpieczeństwa w sieci,
·Zabrania się działań wykonywanych osobiście przez Usługobiorców lub przy użyciu oprogramowania:
-bez zgody pisemnej, dekompilacji i analizy kodu źródłowego,
-bez zgody pisemnej, powodujących nadmierne obciążenie serwera Serwisu,
-bez zgody pisemnej, prób wykrycia luk w zabezpieczeniach Serwisu i konfiguracji serwera,
-podejmowania prób wgrywania lub wszczykiwania na serwer i do bazy danych kodu, skryptów i oprogramowania mogących wyrządzić szkodę oprogramowaniu Serwisu, innym Usługobiorcom lub Usługodawcy,
-podejmowania prób wgrywania lub wszczykiwania na serwer i do bazy danych kodu, skryptów i oprogramowania mogących śledzić lub wykradać dane Usługobiorców lub Usługodawcy,
-podejmowania jakichkolwiek działań mających na celu uszkodzenie, zablokowanie działania Serwisu lub uniemożliwienie realizacji celu w jakim działa Serwis.

W przypadku wykrycia zaistnienia lub potencjalnej możliwości zaistnienia incydentu Cyberbezpieczeństwa lub naruszenia RODO, Usługobiorcy w pierwszej kolejności powinni zgłosić ten fakt Usługodawcy w celu szybkiego usunięcia problemu / zagrożenia i zabezpieczenia interesów wszystkich Usługobiorców Serwisu.


IV. Płatności

 

·Serwis umożliwia dokonywanie płatności online na rzecz Usługodawcy za wizyty, recepty i dokumentację medyczną.
·Opłaty za powyższe usługi są uregulowane w Cenniku znajdującym się na stronie na stronie Serwisu.
·Płatności online są obsługiwane przez bramkę do płatności mBank www.mbank.pl/paynow
·W ramach płatności online można dokonać płatności wg następujących metod: płatność BLIK, internetowy przelew bankowy lub płatność kartą.
·Szczegóły dokonywanych transakcji zawiera regulamin paynow.pl dostępny pod adresem: https://www.mbank.pl/pdf/firmy/inne/regulamin-uslugi-integratora-platnosci-paynow-dla-firm.pdf
·Podmiotem świadczącym obsługę płatności online w zakresie płatności kartami jest Blue Media S.A. Dostępne formy płatności: Karty płatnicze: Visa, Visa Electron, Mastercard, MasterCard Electronic, Maestro
·Czas realizacji: W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą – od dnia uznania rachunku bankowego Usługodawcy
·Usługobiorca nie ponosi kosztu realizacji Płatności.
·W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego
·Usługobiorca ma możliwość rezygnacji z opłaconej usługi po dokonaniu płatności wyłącznie na co najmniej 24h przed umówionym terminem wykonania usługi. W takiej sytuacji, płatność jest zwracana Usługobiorcy.
·W celu otrzymania zwrotu płatności za niewykonaną jeszcze Usługę Użytkownik powinien przesłać na e-mail Usługodawcy: cpp@cpp.pl oświadczenie o woli rozwiązania umowy ze wskazaniem numeru zamówienia, wygenerowanego i wyświetlonego Usługobiorcy po dokonaniu płatności. Zwrot zostanie dokonany w terminie do 5 dni roboczych, od momentu otrzymania tego oświadczenia.
·W przypadku wizyt w formie zdalnej, Usługobiorca oświadcza, że jeżeli opłacona wizyta nie odbędzie się o wyznaczonej porze z powodu nieobecności Usługobiorcy lub z powodu problemów technicznych po stronie Usługobiorcy, Usługobiorcy nie przysługuje prawo do zwrotu płatności za wizytę.
·W przypadku, gdy wizyta nie odbędzie się z przyczyn leżących p stronie Usługodawcy, Usługodawca skontaktuje się z Usługobiorcą, aby ustalić nowy termin wizyty.
·Reklamacje należy kierować na adres Serwisu cpp@cpp.pl


V. Warunki komunikacji i świadczenia pozostałych usług w Serwisie


·Serwis udostępnia usługi i narzędzia umożliwiające Usługobiorcom interakcję z Serwisem w postaci:
-Formularz kontaktowy
·Serwis udostępnia dane kontaktowe w postaci:
-Adresu e-mail
-Telefonu kontaktowego
·W przypadku kontaktu Usługobiorcy z Usługodawcą, dane osobowe Usługobiorców będą przetwarzane zgodnie z “Polityką Prywatności“, stanowiącą integralną część Regulaminu.


VI. Gromadzenie danych o Usługobiorcach


Działając zgodnie z art. 13 ust. 1 3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1), dalej jako:” RODO” informujemy, że:
W celu prawidłowego świadczenia usług przez Serwis, zabezpieczenia prawnego interesu Usługodawcy oraz w celu zapewnienia zgodności działania Serwisu z obowiązującym prawem, Usługodawca za pośrednictwem Serwisu gromadzi i przetwarza niektóre dane o Użytkownikach.
W celu prawidłowego świadczenia usług, Serwis wykorzystuje i zapisuje niektóre anonimowe informacje o Usługobiorcy w plikach cookies.
Zakres, cele, sposób oraz zasady przetwarzania danych dostępne są w załącznikach do Regulaminu: „Obowiązek informacyjny RODO” oraz w „Polityce prywatności„, stanowiących integralną część Regulaminu.
·Dane zbierane automatycznie:
Do sprawnego działania Serwisu oraz do statystyk zbieramy automatycznie niektóre dane o Usługobiorcy. Do danych tych należą:
-Adres IP
-Typ przeglądarki
-Rozdzielczość ekranu
-Przybliżona lokalizacja
-Otwierane podstrony serwisu
-Czas spędzony na odpowiedniej podstronie serwisu
-Rodzaj systemu operacyjnego
-Adres poprzedniej podstrony
-Adres strony odsyłającej
-Język przeglądarki
-Predkość łącza internetowego
-Dostawca usług internetowych

·Powyższe dane uzyskiwane są poprzez skrypt Google Analytics i są anonimowe.


VII. Prawa autorskie


·Właścicielem Serwisu oraz praw autorskich do serwisu jest Usługodawca.
·Część danych zamieszczonych w Serwisie są chronione prawami autorskimi należącymi do firm, instytucji i osób trzecich, niepowiązanych w jakikolwiek sposób z Usługodawcą, i są wykorzystywane na podstawie uzyskanych licencji, lub opartych na licencji darmowej.
·Na podstawie Ustawy z dnia 4 lutego 1994 o prawie autorskim zabrania się wykorzystywania, kopiowania, reprodukowania w jakiejkolwiek formie oraz przetrzymywania w systemach wyszukiwania z wyłączeniem wyszukiwarki Google, Bing, Yahoo, NetSprint, DuckDuckGo, Facebook oraz LinkedIn jakichkolwiek artykułów, opisów, zdjęć oraz wszelkich innych treści, materiałów graficznych, wideo lub audio znajdujących się w Serwisie bez pisemnej zgody lub zgody przekazanej za pomocą Komunikacji Drogą Elektroniczną ich prawnego właściciela.
·Zgodnie z Ustawą z dnia 4 lutego 1994 o prawie autorskim ochronie nie podlegają proste informacje prasowe, rozumiane jako same informacje, bez komentarza i oceny ich autora. Autor rozumie to jako możliwość wykorzystywania informacji z zamieszczonych w serwisie tekstów, ale już nie kopiowania całości lub części artykułów o ile nie zostało to oznaczone w poszczególnym materiale udostępnionym w Serwisie.


VIII. Zmiany Regulaminu


·Wszelkie postanowienia Regulaminu mogą być w każdej chwili jednostronnie zmieniane przez Usługodawcę, bez podawania przyczyn.
·Zmiany Regulaminu wchodzą w życie natychmiast po ich publikacji.
·Traktuje się iż każdy Usługobiorca, kontynuujący korzystanie z Serwisu po zmianie Regulaminu akceptuje go w całości.


XIX. Postanowienia końcowe


·Usługodawca dokona wszelkich starań by usługi Serwisu były oferowane w sposób ciągły. Nie ponosi on jednak żadnej odpowiedzialności za zakłócenia spowodowane siłą wyższą lub niedozwoloną ingerencją Usługobiorców, osób trzecich czy działalnością zewnętrznych automatycznych programów.
·Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany jakichkolwiek informacji umieszczonych w Serwisie w wybranym przez Usługodawcę terminie, bez konieczności uprzedniego powiadomienia Usługobiorców korzystających z usług Serwisu.
·Usługodawca zastrzega sobie prawo do czasowego, całkowitego lub częściowego wyłączenia Serwisu w celu jego ulepszenia, dodawania usług lub przeprowadzania konserwacji, bez wcześniejszego uprzedzania o tym Usługobiorców.
·Usługodawca zastrzega sobie prawo do wyłączenia Serwisu na stałe, bez wcześniejszego uprzedzania o tym Usługobiorców.
·Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonania cesji w części lub w całości wszelkich swoich praw i obowiązków związanych z Serwisem, bez zgody i możliwości wyrażania jakichkolwiek sprzeciwów przez Usługobiorców.
·Obowiązujące oraz poprzednie Regulaminy Serwisu znajduję się na tej podstronie pod aktualnym Regulaminem.
·We wszelkich sprawach związanych z działalnością Serwisu należy kontaktować się z Usługodawcę korzystając z jednej z poniższych form kontaktu:
-Używając formularza kontaktowego dostępnego w Serwisie
-Wysyłając wiadomość na adres e-mail: cpp@cpp.pl
-Poprzez połączenie telefoniczne z numerem: +48 22 24 12 444

Kontakt przy użyciu wskazanych środków komunikacji wyłącznie w sprawach związanych z prowadzonym Serwisem.